Losowa Fotka

Ostatnie artyku?y

Shoutbox

Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

02-09-2018
dodano: JADŁOSPIS NA WRZESIEŃ

23-04-2018
dodano: PODZIĘKOWANIA RODZICOM

04-04-2018
dodano:JADŁOSPIS - KWIECIEŃ

05-03-2018
dodano - GRUPY DZIECI - kwiecień

18-02-2018
dodano zdjęcia w galerii - TYGRYSKI i KUBUSIE

MP12 Info Panel

 

Śląska Sieć Szkół Promujących Zdrowie

       

  

Śląska Sieć Szkół Promujących Zdrowie

 

Nasze Przedszkolaki przez kolejne trzy lata w ramach kontynuacji projektu Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie będą realizowały zaktualizowany program autorski pt. „Nasze przedszkolaki to zdrowe dzieciaki”.


Od kilkunastu lat w naszym przedszkolu pracujemy nad edukacją zdrowotną i społeczno-moralną dzieci, w którą angażowani są również rodzice.

Dzieci wdrażane są do troski o własne zdrowie i aktywność ruchową oraz poznawczą w naturalnym otoczeniu. Obserwują i badają przyrodę, uczą się ją rozumieć, kochać i szanować, a także korzystać z jej zasobów dla własnego zdrowia i zaspokojenia potrzeb.


„Nasze przedszkole jest bezpieczną placówką, w której rozwijamy zdolności, zainteresowania oraz umiejętności dzieci, a także wyrównujemy ich szanse edukacyjne”.

Poprzez realizację naszych priorytetów rozwijamy w dzieciach postawy prozdrowotne oraz proekologiczne, uwrażliwiamy je na dbałość o bezpieczeństwo własne oraz innych, kształtujemy sprawność ruchową, rozwijamy talenty muzyczne, plastyczne i teatralne.

 

Nasze priorytety to:

 

  1. Kształtowanie pożądanych postaw społeczno –moralnych dzieci przedszkolnych poprzez budowanie pozytywnych relacji z rodziną i rówieśnikami
  2. Kształtowanie nawyków prozdrowotnych dzieci celem zapewnienia im wszechstronnego rozwoju i pełnego bezpieczeństwa
  3. Doskonalenie procesów wspomagania i edukacji dzieci, w tym poszerzanie nowatorstwa pedagogicznego w przedszkolu
  4. Doskonalenie metod i form współpracy ze środowiskiem i rodzicami
  5. Kształtowanie postaw ekologicznych, poznawanie świata przyrody
  6. Rozwijanie umiejętności zapewniających bezpieczeństwo
  7. Rozwijanie zainteresowania książką oraz tworzenie warunków i dostarczanie okazji do kształtowania postaw czytelniczych u dzieci
  8. Rozwijanie aktywności plastycznej, technicznej, muzycznej, teatralnej u dzieci i wzbudzanie zainteresowania światem sztuki
  9. Edukacja regionalna dzieci przedszkolnych
  10. Zapoznanie dzieci z prawami i obowiązkami oraz upowszechnianie wiedzy o tych prawach wśród nauczycieli, rodziców i dzieci

 

Zadanie takie realizowane jest poprzez podejmowanie działań w celu poprawy zdrowia i samopoczucia całej wspólnoty przedszkolnej, nauczanie jak najlepiej żyć, zachęcanie innych osób z najbliższego otoczenia do przyjęcia zdrowego stylu życia.


Głównym celem programu „Nasze przedszkolaki to zdrowe dzieciaki” napisanego na lata 2016 – 2019 jest nabywanie umiejętności dbania o własne zdrowie, higienę i bezpieczeństwo oraz radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

 Cele szczegółowe to przede wszystkim: 

 

1. Kształtowanie umiejętności i postaw prozdrowotnych związanych z racjonalnym odżywianiem się oraz prawidłowych nawyków żywieniowych.

 

2. Podnoszenie świadomości dziecka w wieku przedszkolnym w zakresie bezpieczeństwa własnego i innych.

 

3. Stwarzanie i zaspakajanie optymalnych warunków dla rozwoju każdego dziecka z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dotyczących rozwoju fizycznego i psychicznego.

 

4. Kształcenie umiejętności społecznych dzieci, wdrażanie do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu grupy przedszkolnej oraz kształtowanie pozytywnych postaw wobec kolegów i osób niepełnosprawnych.

Poprzez ten program chcemy w dalszym ciągu tworzyć dzieciom warunki do dobrego samopoczucia psychicznego, społecznego, fizycznego i duchowego w czasie jego pobytu w przedszkolu. Ma on przygotować dzieci do dokonywania wyborów służących ich zdrowiu jako jednej z najważniejszej wartości ludzkiego życia.

 Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna muszą być promowane od najmłodszych lat wtedy już, bowiem dzieci nabywają trwałe nawyki i przyzwyczajenia. Stwarzając dzieciom odpowiednie warunki życia, zabawy, nauki, kształtując zdrowy styl życia dzieci, nauczycieli i rodziców sprzyjamy szeroko rozumianemu pojęciu zdrowia, co utwierdza nas pewności, że dzięki dobremu zdrowiu możemy być z siebie zadowoleni.


"Szkoła promująca zdrowie zwiększa możliwości młodych ludzi do podejmowania działań i dokonywania zmian. Jest miejscem, w którym młodzi ludzie pracując razem z nauczycielami i innymi osobami, mogą osiągnąć sukces. Wzmacnianie młodych ludzi, wspieranie ich wizji i idei, umożliwia im wpływ na ich życie i warunki życia". (WHO, 1997) 

Wygenerowano w sekund: 0.02
371,807 unikalne wizyty