Losowa Fotka

Ostatnie artyku?y

Shoutbox

Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

26-07-2020
dodano - jadłospis - wakacje

27-09-2013
Szeroki uśmiech Z przymrużeniem oka Fajne

MP12 Info Panel

 

Tygryski

Obrazy: mp12-tygryski.jpg
Grupa ,,Tygryski

Do tej grupy uczęszczają dzieci 6-letnie.  Bardzo dużo już umiemy i miło spędzamy tu czas.Tworzymy zgraną grupę, bardzo z sobą zżytą i zawsze na siebie możemy liczyć. Przedszkolne poranki są radosne, witamy się uśmiechem, uściskiem dłoni.Uśmiech towarzyszy nam każdego dnia, nawet wtedy, kiedy pada deszcz i za oknem bywa szaro i smutno. W naszej sali jest wesoło i gwarno, dobrze się bawimy. Wymyślamy przeróżne zabawy i opowiadamy historyjki. Lubimy także piosenki! – one są dobre na wszystko. Więc chętnie śpiewamy i tańczymy, a zatem nigdy się nie nudzimy. Lubimy rysować, lepić z plasteliny, a przede wszystkim malować farbami. Wówczas przenosimy się do innego świata; świata bajkowego, przesyconego kolorami: - tworzymy świat marzeń. Słuchamy ulubionych baśni i bajek. Świat bajek jest pełen tajemnic i niespodzianek. Zwycięża w nich to, co jest dobre i piękne. Z nich uczymy się jak być dobrym człowiekiem, jak postępować i co jest w życiu najważniejsze. Zapraszamy także rodziców i dziadków na różne uroczystości przedszkolne. Spotkania te cieszą się dużym zainteresowaniem, są okazją do zabawy, uśmiechu, oderwania się od codzienności. Nasze panie to p. Sylwia i p. Kasia. 

ZAGADNIENIA PROGRAMOWE


ZACHĘCAMY DO WYKORZYSTANIA ZABAW I KART PRACY 
(15.06 - 19.06)ZACHĘCAMY DO WYKORZYSTANIA ZABAW I KART PRACY 
(8.06 - 12.06)ZACHĘCAMY DO WYKORZYSTANIA ZABAW I KART PRACY 
(1.06 - 5.06)(25 - 29  maj )


ZACHĘCAMY DO WYKORZYSTANIA ZABAW I KART PRACY 
(18 - 22  maj )ZACHĘCAMY DO WYKORZYSTANIA ZABAW I KART PRACY 
(4 - 8  maj ) 

ZAWODY NASZYCH RODZICÓW - KRĄG TEMATYCZNY

KRZYŻÓWKA – ŁAMIGŁÓWKA

MASAŻYKI - ZAWODY

ZRÓB TO SAM
 

ZACHĘCAMY DO WYKORZYSTANIA ZABAW I KART PRACY 
(27 - 30  kwiecień ) 

ZACHĘCAMY DO WYKORZYSTANIA ZABAW I KART PRACY 
(14 - 17  kwiecień ) 

(6-10  kwiecień ) 


ZACHĘCAMY DO WYKORZYSTANIA ZABAW I KART PRACY 
(30 marzec - 3 kwiecień ) 


ZACHĘCAMY DO WYKORZYSTANIA ZABAW I KART PRACY 
(23-27 marzec)


CHROŃMY PRZYRODĘ – karty pracy

 

TYGRYSKOWE ZABAWY – karty pracy

 

WIERSZYKI – MASAŻYKI

 

 ZACHĘCAMY DO WYKORZYSTANIA ZABAW I KART PRACY  (16-20 marzec)

 

 

KOSMICZNA PODRÓŻ - PRZYKŁADOWE ZABAWY 

 

LITERATURA DLA DZIECI 


  

 

 

 

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO -WYCHOWAWCZEJ

MAJ


Krąg tematyczny: „Zawody naszych rodziców

• kształtowanie sprawności fizycznej, zwinności i koordynacji wzro­kowo-ruchowej podczas ćwiczeń gimnastycznych,

• utrwalenie umiejętności odwzorowywania wzorów opartych na li­niach składających się na pisanie liter

• wdrażanie do umiejętności odczytywania i interpretowania treści wyrażanych w sposób niewerbalny

• budowanie szacunku do szanowania emocji własnych i innych osób

• rozwijanie świadomości wartości relacji z innymi ludźmi

• rozwijanie umiejętności oceny swojego zachowania w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm

• zapoznanie z rolami społecznymi osób różnych zawodów

• kształcenie umiejętności wypowiadania się na temat wybranego przez siebie zawodu

• doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania w dogodnym dla siebie zakresie, w sytuacji użytkowej

• doskonalenie umiejętności rozpoznawania modeli monet i bankno­tów oraz posługiwania się nimi w praktyce

• rozwijanie logicznego myślenia i wnioskowania na podstawie zagadek słownych

• rozwijanie zainteresowania czytaniem

• wdrażanie do czytania sylab i wyrazów z poznanymi literami

• rozwijanie umiejętności czytania globalnego – nazwy zawodów.

 

Krąg tematyczny: Duże i małe rodziny w akcji”

 

• kształcenie umiejętności budowania i tworzenia konstrukcji według własnych pomysłów i według podanych wzorów,

• doskonalenie umiejętności odwzorowywania i odtwarzania rysun­ków obserwowanych rzeczy, przedmiotów, postaci, figur,

• doskonalenie umiejętności dzielenia się własnymi uczuciami, wewnętrznymi przeżyciami, kłopotami, radościami

• kształtowanie odporności emocjonalnej koniecznej do racjonal­nego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach,
w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek

• wdrażanie do zdolności odczytywania emocji drugiego człowieka, odwołując się do własnych doświadczeń

• poznanie wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina

• uświadomienie sobie przez dzieci własnej indywidualności przy jednoczesnym poszanowaniu odrębności innych

• doskonalenie mimiki, ekspresji, operowania ciałem

• wzbogacanie słownictwa o pojęcia dotyczące środowiska społecznego rodziny

• rozwijanie fantazji, pobudzanie do aktywności, odkrywania rzeczy nowych

• wdrażanie do spontanicznej ekspresji aktorskiej dziecka

• kształcenie umiejętności wykorzystania czytania w sytuacjach zadaniowych

• kształtowanie biegłości w wykorzystywaniu umiejętności matema­tycznych w sytuacjach typowych i nietypowych.

 

Krąg tematyczny: „Mama jest najważniejsza”

 

• wdrażanie do zdolności okazywania uczucia miłości i szacunku w stosunku do bliskich

• kształtowanie postaw przejawiania życzliwości i troski w stosunku do najbliższych

• zacieśnianie więzi dzieci ze środowiskiem rodzinnym i społecznym

• kształtowanie umiejętności rozróżniania uczuć i nastrojów oraz łączenia ich z określonymi sytuacjami

• kształcenie umiejętności starannego wypełniania powierzonych zadań

• wdrażanie do aktywnego podejmowania działań na rzecz innych

• wdrażanie do uważnego słuchania dłuższych utworów literackich obejmujących cykl kilku opowiadań

• rozwijanie myślenia przyczynowo - skutkowego

 

• kształtowanie umiejętności prowadzenia rozmowy na temat plano­wania zabaw, zajęć, pracy, podejmowanych działań i sytuacji proble­mowych, które występują w czasie ich realizacji

• doskonalenie umiejętności odczytywania instrukcji opartych na zna­kach graficznych i prostych wyrazach

• doskonalenie umiejętności przyporządkowywania każdej głosce odpowiadającej jej litery

• doskonalenie umiejętności sprawnego posługiwania się pojęciami odnoszącymi się do orientacji przestrzennej, kierunkowej i cech wielkościowych.

 

Krąg tematyczny: „Sporty letnie”

• wdrażanie do dbanie o swoje zdrowie, sprawność fizyczną i bezpie­czeństwo

• rozwijanie umiejętności panowanie nad swoimi emocjami podczas gier i zabaw z elementami współzawodnictwa

• rozwijanie umiejętności nawiązywania i utrzymywania poprawnych kontaktów z innymi dziećmi i dorosłymi

• wdrażanie do komunikowanie się z dziećmi i osobami dorosłymi, z wykorzystaniem komunikatów werbalnych
i pozawerbalnych, wyrażanie swoich oczekiwań społecznych wobec innego dziecka, grupy

• wdrażanie do współdziałania w zabawie zgodnie z zasadami fair play

• używanie zwrotów grzecznościowych w różnych sytuacjach

• kształcenie umiejętności analizy i syntezy wzrokowo-słuchowej

• kształtowanie umiejętności kodowania

• doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania na konkretach

• rozwijanie umiejętności posługiwania się różnorodnymi technikami plastycznymi

 

 

Wygenerowano w sekund: 0.06
701,013 unikalne wizyty