Losowa Fotka

Ostatnie artyku?y

Shoutbox

Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

27-09-2013
Szeroki uśmiech Z przymrużeniem oka Fajne

MP12 Info Panel

 

Tygryski

Obrazy: mp12-tygryski.jpg
Grupa ,,Tygryski

Do tej grupy uczęszczają dzieci 6-letnie.  Bardzo dużo już umiemy i miło spędzamy tu czas.Tworzymy zgraną grupę, bardzo z sobą zżytą i zawsze na siebie możemy liczyć. Przedszkolne poranki są radosne, witamy się uśmiechem, uściskiem dłoni.Uśmiech towarzyszy nam każdego dnia, nawet wtedy, kiedy pada deszcz i za oknem bywa szaro i smutno. W naszej sali jest wesoło i gwarno, dobrze się bawimy. Wymyślamy przeróżne zabawy i opowiadamy historyjki. Lubimy także piosenki! – one są dobre na wszystko. Więc chętnie śpiewamy i tańczymy, a zatem nigdy się nie nudzimy. Lubimy rysować, lepić z plasteliny, a przede wszystkim malować farbami. Wówczas przenosimy się do innego świata; świata bajkowego, przesyconego kolorami: - tworzymy świat marzeń. Słuchamy ulubionych baśni i bajek. Świat bajek jest pełen tajemnic i niespodzianek. Zwycięża w nich to, co jest dobre i piękne. Z nich uczymy się jak być dobrym człowiekiem, jak postępować i co jest w życiu najważniejsze. Zapraszamy także rodziców i dziadków na różne uroczystości przedszkolne. Spotkania te cieszą się dużym zainteresowaniem, są okazją do zabawy, uśmiechu, oderwania się od codzienności. Nasze panie to p. Sylwia i p. Kasia. 


PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ 

LUTY

 

 

Krąg tematyczny: W krainie muzyki

Cele ogólne
Obszar fizyczny
• kształtowanie sprawności w zakresie koordynacji słuchowo-ruchowo-wzrokowej
• wdrażanie do tworzenia własnych układów ruchowych
• doskonalenie umiejętności prawidłowego napięcia mięśni dłoni pozwalającego na wykonanie pracy manualnej
• rozwijanie umiejętności kreślenia znaków literopodobnych, symboli i nowo poznanych cyfr i liter
• wyrabianie umiejętności prawidłowego chwytu podczas malowania, kolorowania i pisania
Obszar społeczny
• kształtowanie postaw aktywnego odbiorcy sztuki muzycznej
• budowanie świadomości, że obcowanie ze sztuką jest wartościowe i może sprawiać przyjemność
• rozwijanie zdolności do zaangażowanego współuczestnictwa w realizacji zadań podejmowanych w parach, zespole lub z całą grupą
Obszar emocjonalny
• wdrażanie do rozpoznawania i nazywania uczuć, jakie towarzyszą dziecku w kontakcie ze sztuką
• rozwijanie umiejętności wyrażania emocji związanych ze słuchaniem i tworzeniem muzyki
• budowanie motywacji do podejmowania działań inspirowanych muzyką
Obszar poznawczy
• doskonalenie umiejętności różnicowania dźwięków, odtwarzania układu dźwięków na podstawie rytmu graficznego
• wdrażanie do słuchania muzyki klasycznej i rozrywkowej
• rozwijanie umiejętności przedstawiania muzyki ruchem
• utrwalanie umiejętności przeliczania i dodawania w zakresie 10 (na liczmanach)
• rozwijanie umiejętności zapisywania liczb za pomocą cyfr, kropek lub innych symboli
• rozwijanie umiejętności komunikowania się z innymi za pomocą dźwięków
• rozpoznawanie i nazywanie poznanych instrumentów
• kształcenie umiejętności rozpoznawania i nazywania litery „r”, „R”
• doskonalenie umiejętności tworzenia wyrazów z określonych liter
• rozwijanie umiejętności czytania prostych tekstów złożonych z poznanych liter
• kształtowanie umiejętności kodowania i dekodowania informacji podanych za pomocą umownego kodu graficznego

 


Krąg tematyczny: Wśród malarzy i rzeźbiarzy

Cele ogólne
Obszar fizyczny
• rozwijanie różnorodnej aktywności dziecka
• wyrabianie umiejętności regulowania siły dotyku w trakcie podejmowania aktywności plastycznej
• wyrabianie sprawności i dokładności w wykonywaniu ćwiczeń gimnastycznych, gier i zabaw ruchowych
Obszar społeczny
• wdrażanie do właściwego zachowania się w miejscach publicznych
• wdrażanie do przejawiania troski o estetykę i czystość otoczenia
• kształtowanie postawy samodzielności – przygotowywanie materiałów do pracy i organizowanie miejsca pracy
• kształtowanie umiejętności współdziałania, traktowania swoich potrzeb na równi z potrzebami innych członków grupy
• budowanie poczucia wartości, pewności siebie i odpowiedzialności
• wdrażanie do wyrażania siebie w indywidualny i oryginalny sposób (działalność artystyczna)
Obszar emocjonalny
• wdrażanie do przedstawiania swoich emocji i uczuć podczas tworzenia i oglądania dzieł sztuki
• rozwijanie wrażliwości estetycznej dziecka w odniesieniu do takich sfer aktywności człowieka jak muzyka, ruch i plastyka
• odczuwanie dumy i zadowolenia z tworzenia i prezentowania swojej twórczości
Obszar poznawczy
• kształtowanie zdolności do:
– analizowania spostrzeżeń wzrokowych dotyczących wybranego obiektu
– dostrzegania niuansów kolorystycznych, zróżnicowanych kształtów
– podejmowania próby odtworzenia kolorów, kształtów, wzorów w pracy rysunkowej, malarskiej, rzeźbie
• rozwijanie umiejętności prowadzenia rozmów na określony temat (tj. planowanie zabaw, zajęć, pracy, podejmowanie działań, postępowanie w sytuacjach problemowych)
• doskonalenie umiejętności wymiany zdań, argumentowania swoich wypowiedzi na miarę możliwości własnego wieku, uważnego słuchania partnera, utrzymywania kontaktu wzrokowego w czasie rozmowy
• doskonalenie umiejętności posługiwania się pojęciami odnoszącymi się do orientacji przestrzennej, kierunkowej
• doskonalenie umiejętności rozpoznawania poznanych liter
• wdrażanie do czytania podpisów pod obrazkami, zdań i krótkich tekstów
• rozwijanie zdolności do zauważania subtelnych różnic między przedmiotami, kształtami, wzorami (w tym literami)
• doskonalenie umiejętności stosowania w praktyce znaków matematycznych „<”, „>”, „=”
• utrwalenie umiejętności przeliczania w przód i wspak w zakresie 10
• doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi
• kształtowanie umiejętności kodowania i dekodowania informacji

 


Krąg tematyczny: W teatrze

Obszar fizyczny

• rozwijanie sprawności ruchowej poprzez zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne

• doskonalenie umiejętności prawidłowego napięcia mięśni dłoni

• rozwijanie umiejętności kreślenia nowo poznanych liter

• wyrabianie umiejętności prawidłowego chwytu podczas malowania, kolorowania, pisania i wycinania

Obszar społeczny

• aktywne uczestniczenie w odkrywaniu kultury

• budowanie świadomości, że obcowanie ze sztuką – teatrem jest wartościowe i może sprawiać przyjemność

• wyrabianie gotowości do współdziałania z innymi, radzenia sobie z odpowiedzialnością za podjęte działania

Obszar emocjonalny

• wdrażanie do wczuwania się w emocje i uczucia osób z najbliższego otoczenia, bohaterów literackich itp.

• rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania uczuć, jakie towarzyszą dziecku w kontakcie ze sztuką

• wdrażanie do wyrażania swoich emocji w społecznie akceptowany sposób podczas tworzenia spektakli i oglądania przedstawień

• wdrażanie do panowania nad tremą i strachem, związanymi z wystąpieniami publicznymi

• budowanie systemu wartości dziecka – odwagi, optymizmu, otwartości, wdrażanie do podejmowania nowych wyzwań, inicjatyw

Obszar poznawczy

• poszerzanie wiadomości o teatrze i spektaklach teatralnych

• stwarzanie okazji do doskonalenia wyrazistej mowy, rozwijania pamięci

• nauka na pamięć wybranych fragmentów poezji i prozy

• wyrażanie ekspresji twórczej podczas organizowania festiwalu teatralnego

• wprowadzenie znaków „+” i „–”

• doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 10 na konkretach

• wdrażanie do oszczędności i przedsiębiorczości

• poznawanie modeli monet, banknotów o niskich nominałach i znaczenia pieniądza w życiu człowieka i w gospodarstwie domowym

• kształcenie umiejętności rozpoznawania i nazywania litery „w”, „W”

• rozwijanie umiejętności czytania prostych tekstów zbudowanych z poznanych liter

• ćwiczenia w pisaniu poznanych liter po śladzie i z pamięci

 

 

Krąg tematyczny: Mali artyści to my!

Obszar fizyczny

• wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka sprzyjającej nabywaniu doświadczeń w fizycznym obszarze jego rozwoju

• rozwijanie sprawności ruchowej poprzez zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne

• wyrabianie umiejętności prawidłowego chwytu podczas malowania, kolorowania, pisania i wycinania

Obszar społeczny

• aktywne uczestniczenie w odkrywaniu kultury

• budowanie świadomości, że obcowanie ze sztuką jest wartościowe i może sprawiać przyjemność, wywoływać radość oraz inne emocje

• wyrabianie gotowości do współdziałania z innymi, podejmowania nowych wyzwań oraz brania odpowiedzialności za podjęte działania

• rozwijanie zdolności do zgodnej współpracy w parach, zespołach i całą grupą

Obszar emocjonalny

• wdrażanie do rozpoznawania i nazywania uczuć, jakie towarzyszą dziecku w kontakcie ze sztuką

• wdrażanie do wyrażania emocji w społecznie akceptowany sposób podczas tworzenia spektakli i oglądania występów

• budowanie motywacji do podejmowania działań inspirowanych plastyką, baletem, dźwiękiem

• wyzwalanie zadowolenia ze swoich osiągnięć, efektów swojej pracy

• wdrażanie do pracy nad sobą, świadomego rozwijania swoich zainteresowań i umiejętności

Obszar poznawczy

• wyrażanie ekspresji twórczej podczas organizowania Festiwalu Artystów

• rozwijanie umiejętności kreślenia nowo poznanych cyfr i liter

• rozwijanie umiejętności przeliczania w zakresie 10 w przód i wspak od dowolnej liczby

• nabywanie umiejętności zapisywania liczb za pomocą cyfr, kropek lub innych symboli

• kształcenie umiejętności rozpoznawania i nazywania litery „z”, „Z”

• rozwijanie umiejętności czytania prostych tekstów złożonych z poznanych liter

• wdrażanie do eksperymentowania farbą podczas mieszania kolorów i ich nazywania

 

Wygenerowano w sekund: 0.10
609,365 unikalne wizyty